برنامۀ نهالشانی فارغ التحصیلان پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

25 Mar, 2018

روز شنبه مورخ ۴ حمل ۱۳۹۷ پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی با همکاری فارغ التحصیلان خویش به هدف ترویج فرهنگ نهال شانی واشتراک در سرسبری و کمک به حیات انسانی و نیز زمینه سازی برای سهم گیری فارغ التحصیلان پوهنځی در همکاری های دوجانبه و دوامدار در صحن پوهنتون، برنامۀ با شکوه نهال شانی را با حصورداشت مسئوولین پوهنځی علوم تربیتی و مسلکی ومحصلان برگزار کرد. رئیس پوهنځی، تعداد از استادان وفارغ التحصیلان پوهنځی مذکور به سلسله برنامه های قبلی هرکدام یک یک اصله نهال را در صحن پوهنتون غرس نمودند.