برنامۀ نهال‌شانی ونصب زباله دانی در صحن پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

03 Apr, 2019

روزسه شنبه تاریخ 13حمل 1398 برنامۀ نهال‌شانی ونصب زباله دانی در صحن پوهنتون به کمک وهمکاری موسسۀ پارسا از طرف پروژه‌های رشد اجتماعی گروپ‌های واحد څارندوی‌ با حضور داشت محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان پوهنتون، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون امور مالی واداری پوهنتون، محترم محمد اقبال قاری زاده رئیس څارندوی وزارت معارف، محترم محمد تمیم همکار مسئوول څارندوی موسسۀ پارسا، محترم محمد جواد عمری مسئوول برنامه‌های څارندوی، روئسای پوهنځی‌ها، و استادان به هدف ترویج فرهنگ نگهداری وحفاظت از محیط زیست، ترویج فرهنگ نهال‌شانی و کمک به حیات انسان راه اندازی گردید.