تجلیل از سیز دهمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی

26 Dec, 2018

روز چهار شنبه تاریخ 3 جدی سال روان، از سیزدهمین دور فراغت محصلان دیپارتمنت جامعه شناسی با حضور داشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم گل پادشاه بینا شاعر ونویسنده شهیر کشور، محترم محمد شاهد حبیب‌یار رئیس دارۀ یونسکو، استادان، محصلان وخانواده‌های محترم شان درتالار ادیتوریم پوهنتون، تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهنیار عبدالخبیر حکمت آمر دیپارتمنت جامعه شناسی، محترم گل پادشاه بینا، محترم محمدشاهد حبیب‌یار هرکدام به نوبۀ خویش پیرامون موضوع ابراز نظر گردند؛ سپس در لحظارت اخیر محفل لوح سپاس از طرف فارغان برای استادان، تقدیر‌نامه از طرف مقام ریاست برای محصلانی که به درجه عالی فارغ شدند وتبریک‌‌‌ نامه ازطرف دیپارتمنت جامعه شناسی برای فارغان تفویض گردید. محفل با دعای خیر پایان یافت.