تجهیز و اکمال مرکز کاریابی وسپردن آن به پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

10 Dec, 2018

روز چهار شنبه تاریخ 14 قوس سال وران، مرکز کاریابی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی که از سوی پروژه انکشافی ایالات متحده امریکا(USWDP) تجهیز شده بود طی محفلی رسماً به این پوهنتون سپرده شد.

محفل در اتاق کنفرانس‌های علمی پوهنتون با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی در طی سخنان شان از همکاری وزمینه‌سازی USWDP در مورد تجهیز مرکز کاریابی این پوهنتون از مسؤولین ومتصدیان پروژه سپاسگزاری نمود.

به تعقیب آن آقای حمیدالله عرفانی مسؤول بخش حمایت از پوهنتون‌های پروژه USWDP به طور مختصر از فعالیت‌هایی که از سوی آن پروژه در اکمال وتجهیز مراکز کاریابی پوهنتون صورت گرفته یاد آور شدند. بعد از آن پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون به طور موجزیاد آور شدند که ما هنوز به سرحد خود کفایی نرسیده ایم، بناً کمک‌های جوانب همکار را که در امر انکشاف پوهنتون مؤثر واقع می‌شود به دیده قدر نگریسته واز ایشان اظهار تشکر می‌نمائیم. متعاقباً محترم دکتر حبیب الله وجدی معاون امور برنامه‌های اکادمیک USWDP طی سخنان شان از همکاری همیشگی هیأت رهبری پوهنتون اظهار امتنان نموده در مورد تداوم مرکز خوشبینی نشان دادند. سپس دو تن از فارغان برنامه اظهار نظر نموده در مراحل پایانی محفل، تقدیرنامه‌هایی که از سوی هیأت رهبری پوهنتون برای همکاران دفتر USWDP در نظر گرفته شده بود اهدا گردید.

در اخیر اسناد تسلیم‌دهی تجهیزات ازسوی محترم دکتر اسدی رئیس پوهنتون ومحترم دکتر وجدی امضا ومحفل با دعای خیرپایان یافت.