تدویرورکشاپ شهروند فعال

27 Oct, 2018

در ادامه‌ی سیمینار یک روزه‌ی معرفی شهروند فعال که به تاریخ 11/7/1397 در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی از سوی معاونیت محصلان به همکاری برتش کنسل، به اشتراک پوهنمل دوکتور ذبیح الله اسدی رئیس، هیات رهبری، آمران دیپارتمنت، استادان و دانش‌جویان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی دایر شده بود، ورکشاپ شهروند فعال از تاریخ 15تا 25میزان سال‌جاری، به اشتراک پوهاندفضل‌الحق فضل معاون محصلان پوهنتون، دوکتور پوهنمل امید افغان، پوهندوی سید میر احمد سیرت، پوهنیار فاروق ستانکزی و پوهنیار الله محمد بهزاد، در تالارکنفرانس‌های پوهنحی علوم طبیعی و زبان وادبیات  در دو دوره برگزار گردید. این برنامه که هر دوره‌ی آن برای چهار روز ادامه داشت، در مجموع به تعداد ۸۶ تن از دانشجویان این پوهنتون را مورد آموزش قرار داد. هدف از این برنامه فراگیری مهارت‌های شهروندی فعال توسط اشتراک کننده‌گان بود، به گونه‌یی که محصلان به طور داوطلب بتوانند در برنامه های تغییر اجتماعی نقش فعال داشته باشند.

گفتنیست که ورکشاپ دربرگیرنده‌ی چهار مفهوم اساسی شهروندی فعال به شرح زیر است:

مفهوم اول: من ـ هویت و فرهنگ

اشتراک کننده‌گان درک بهتری از مفاهیم هویت و فرهنگ کسب کردند و هم‌چنان آموختند که چگونه از این مهارت در راستای فهم باورها، رفتارها و گرایش‌های خود و دیگران استفاده کنند.

مفهوم دوم: من و شماـ گفتمان فرهنگی

اشتراک کننده‌گان روش های گفتگو را به عنوان ابزاری برای ایجاد همدلی، اعتماد و درک فرهنگ های مختلف آموختند.

مفهوم سوم: ما ـ اجتماع محلی و جهانی

اشتراک کننده‌گان در خصوص اجتماع و رابطه اجتماع با هویت و فرهنگ، مهارت های لازم را کسب کردند. آنان با فراگیری مهارت‌های مرتبط آموختند که چگونه به شناسایی و حل مشکلات اجتماعی خویش و دیگران بپردازند.

مفهوم چهارم: پلان گذاری اجتماعی

اشتراک کننده‌گان پلان های اجتماعی خویش را با در نظر داشت مهارت‌های کسب شده عملاً تمرین کردند. پلان های اجتماعی دربرگیرنده شناسایی مشکل، برنامه ریزی برای حل مشکل و انکشاف پایدار این پلان‌ها می‌باشد.