تدویر مجلس آمران دیپارتمنت های پوهنتون

05 Sep, 2018

روز سه شنبه تاریخ 13 سنبلۀ سال روان مجلس فوق العادۀ آمران دیپارتمنتها به منظور آگاهی از شیوۀ تطبیق نظارت سالانه و مرور دوره ای برنامه های علمی در سالون کنفرانسهای علمی پوهنتون دایرگردید. مجلس با تلاوت آیتی از کلام الله مجید آغازگردید. سپس معاون علمی پوهنتون در مورد اهمیت  مرور برنامه های علمی صحبت کردند و در اخیر روی تقسیم اوقات کاری مرور برنامه های علمی بحث صورت گرفت که به اساس توافق نظر اشتراک کننده ها نهایی گردید. امور مربوط به نظارت سالانه و مرور دوره ای برنامه های علمی مطابق به تقسیم اوقات به تاریخ 26 سنبله سال روان آغاز و به تاریخ 4 قوس امسال به پایۀ تکمیل میرسد.