تقدیر از کارکرد های پوهنوال محمد عتیق مموزی مسؤول امور مرکز تحصیلات ماستری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی از جانب کمسیون ملی یونسکو وآیسسکو

16 May, 2018

روز سه‌ شنبه مورخ 25 ثور سال روان، از کار کرد های محترم پوهنوال محمد عتیق مموزی مسؤول ومتصدی امور مرکز تحصیلات فوق لیسانس از سوی کمسیون ملی یونسکو و آیسسکو تقدیر به عمل آمد. در مجلسی که به این مناسبت دایر شده بود از سوی کمسیون ملی یونسکو وآیسسکو، محمد شاکر حبیبیار رئیس آن کمسیون وتیم معیتی شان واز سوی پوهنتون تعلیم تربیه محترم پوهنوال غلام دستگیرخاوین معاون امورعلمی پوهنتون، محترم پوهنوال محمد عتیق مموزی وچند تن از کادرهای پوهنتون اشتراک نموده بودند.

 

نخست معاون امورعلمی پوهنتون، تشریف آوری رئیس کمیسیون ملی یونسکو و آیسسکو را با  همکاران شان خوش آمدید گفتند؛ سپس محترم محمد شاکر حبیبیار رئیس کمیسیون ملی یونسکو وآیسسکو از فعالیت های خویش که در راستای نهادهای‌ اکادمیک ایفا نموده بودند، یادآوری کردند. و از کارکردهای صادقانۀ مسؤول امور مرکزتحصیلات فوق لیسانس، محترم مموزی تقدیر به عمل آوردند و عمکرد ایشان را در راستای مدیریت برنامه های ماستری، کامیاب و موفق دانستند. متعاقباً معاون امورعلمی پوهنتون، پیرامون موضوع، سخنان خویش را ایراد نموده و فعالیت های اداره یونسکو و آیسسکو را مورد تمجید قرار دادند. در اخیراین نشست تقدیر نامه‌ی که از طرف رئیس یونسکو وآیسسکودر نظر گرفته شده بود، به محترم پوهنوال محمد عتیق مموزی مسؤول امور مرکز تحصیلات فوق لیسانس پوهنتون اهدا گردید. جلسه با دعای خیرخاتمه یافت.