تورنمنت خزانی والیبال محصلان پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

03 Oct, 2018

تورنمنت خزانی محصلان که همه ساله بین پوهنځی های نه گانه پوهنتون راه اندازی میگردد، این بار با اشتراک پنج پوهنځی دایرگردید. این مسابقات به روزشنبه تاریخ ۷/۷/۱۳۹۷ آغاز گردید و به روز چهارشنبه تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۷خاتمه یافت. در نتیجه تیم پوهنځی تربیت بدنی مقام اول، تیم پوهنځی زبان و ادبیات مقام دوم و تیم  پوهنځی علوم اجتماعی مقام سوم را از آن خود نمودند.

در ختم این مسابقات برای تیم های برنده، جام های موفقیت توسط محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون و محترم پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی تفویض گردید.