جلسۀ معرفی کمیته واعضای کمیته‌ها

27 Jun, 2018

دوشنیه 4 سرطان 1397 در اجلاسی که به منظور معرفی کمیته‌های جدید وکارشیوۀ کمیته‌ها در سالون کنفرانس‌های پوهنتون دایر شده بود، محترم پوهنمل دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون، هیأت رهبری پوهنتون واعضای دوازده کمیته وکمسیون پوهنتون اشتراک نموده بودند. اجلاس با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید. به تعقیب آن دکتور اسدی رئیس پوهنتون درطی گفته‌های افتتاحی شان به اموری که در پوهنتون انجام داده شده وآنچه که باید انجام داده شود تماس گرفتند، سپس پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون علمی پوهنتون در آغاز ارائه شان به موارد اساسی وظایف و وجایب اعضای کادر علمی پوهنتون که عبارت از انتقال دانش ومهارت، گسترش دانش، تولید دانش وعرضۀ خدمات می‌باشد، تماس گرفتند. بعد از آن اعضای جدید را برای 12 کمیته معرفی کردند. هکذا درطی ارائۀ شان طرزالعمل هماهنگی کمیته‌ها وکارشیوه برای کمیته‌ها توضیح گردید. بعد از نظر خواهی از اعضای حاضر در مجلس، نشست با دعای خیر به پایان یافت.