جلسۀ گزارش دهی اعضای کمیته‌ها

12 Mar, 2019

روز یک‌شنبه تاریخ19حوت 1397 مجلس گزارش‌ دهی از فعالیت‌های کمیته های هجده‌گانه پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت محترم پوهاند جمشید رشیدی رئیس پوهنځی زبان و ادبیات وسرپرست معاونیت علمی پوهنتون و مسؤولین کمیته ها تدویر گردید.

 در ابتدا محترم پوهاند جمیشد رشیدی پیرامون موضوع صحبت نمودند، بعداً توسط مسؤولین هفت کمیته که عبارت اند: از کمیسیون نشراتی، تضمین کیفیت و اعتباردهی، کمیته مرکز تحقیقات علمی، کمیته نصاب تحصیلی، کمیته تقرر انفکاک و ترفیعات استادان کمیته (APR) و مسؤول هماهنگ کنندۀ کمیته های پوهنتون، هر کدام به نوبه خویش گزارش کارکردها و دست آورده‌های کمیته های خویش را با در نظر داشت پلان سال 1397ارائه کردند و پلان های سال 1398 که برای سال جدید مالی در نظر گرفته شده است توضیحات دادند، در اخیر محترم پوهاند جمشید رشیدی از کارکردها و دست‌آوردهای کمیته های مذکورابراز امتنان نموده، و افزودند: مشکلات و چالش‌هایی که سد راه مسؤولین کمیته ها گردیده است از جانب مسؤولین رسیده گی وحل خواهد شد. جلسه با دعای خیر خاتمه یافت.