دفاع مونوگراف محصلان پوهنځی علوم طبیعی

19 Nov, 2018

روز چهارشنبه تاریخ 24 عقرب سلسلۀ دفاع ازمونوگراف‌های سال چهارم تمام رشته‌های پوهنځی علوم طبیعی آغاز گردید.

در محفل افتتاحیۀ، محترم پوهندوی دکتر عبدالهادی ستانکزی رئیس پوهنځی علوم طبیعی و محترم پوهندوی حنیفه حبیب آمر دیپارتمنت ریاضی در رابطه به موضوع ابراز نظر کردند؛ سپس محترم مصطفی محصل صنف چهارم این پوهنځی مونوگراف خویش را تحت عنوان (کاربرد برنامه اکسل در ترسیم گراف‌های احصایوی) که تحت رهنمایی محترم پوهنیار رضا رضایی آماده کرده بودند، ارائه نمودند. محفل با دعای خیر به پایان رسید.