دومین دور فراغت محصلان نا شنوا

15 Oct, 2018

روز شنبه تاریخ 21 میزان سال روان، پوهنځی تعلیمات اختصاصی دومین دور فراغت محصلان ناشنوا را با حضور داشت، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی سید اصغر حیدری رئیس مرکز ساینس وزارت محترم معارف و بنیانگذار تعلیم وتربیه‌ی ناشنوایان در کشور، محترم عبدالمقیم حلیمی مدیر لیسه ناشنوایان، محترم عبدالغفار مومند رئیس انجمن ناشنوایان افغانستان، محترم پوهنیار عبدالقاهر حامد رئیس پوهنځی تعلیمات اختصاصی، محترم پوهندوی محمد نعیم رسولی آمر دیپارتمنت تعلیم وتربیه نا شنوایان، محترم پوهندوی اسدالله فروغ رئیس اسبق پوهنځی تعلیمات اختصاصی، استادان، فارغان وخانواده‌های محترم شان جشن گرفت.

محفل تا تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، محترم پوهنیار عبدالقاهر حامد، محترم پوهندوی سید اصغر حیدری، محترم عبدالمقیم حلیمی و محترم پوهندوی محمد نعیم رسولی هر کدام به نوبه‌ی خود اظهارنظرکردند. دراخیر محفل با اهدای تقدیرنامه از طرف فارغان جهت قدر دانی از کارکردهای خسته‌گی ناپذیر استادان شان و تبریک‌نامه ازطرف هیأت رهبری پوهنتون برای فارغان به پایان رسید.