روز بین المللی ورزش برای صلح و توسعه

10 Apr, 2019

روز دوشنبه تاریخ 19حمل سال 1398، از روز بین المللی ورزش زیر نام (صلح و توسعه) به همکاری سازمان محترم نسل مثبت و ریاست پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم این پوهنتون تجلیل به عمل آمد. در این محفل محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی، محترم دکترحفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک وتربیت بدنی، محترم پوهاند فضل الحق فضل معاون امور محصلان، محترم پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی، استادان، مهمانان ومحصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، محترم پوهنوال محمد رسول زلمی رئیس پوهنځی تربیت بدنی و علوم ورزشی، طی صحبت های خویش از تاریخچه روز بین المللی ورزش یادآور شده، تشریف آوری حاضرین در تالار را نیز خیر مقدم گفتند. سپس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم تربیه شهید استاد ربانی، محترم دکترحفیظ الله ولی رحیمی رئیس کمیته ملی المپیک وتربیت بدنی، محترم طارق اقتداری رئیس سازمان نسل مثبت و محترم عبدالمجید رسولی ترینر تیم فوتسال نسل مثبت، هر کدام طی صحبت‌های شان روی بخش‌های جداگانه موضوع تماس گرفتند. مجلس با اهدای تحسین نامه‌ها که از طرف هیأت رهبری پوهنتون و سازمان نسل مثبت در نظر گرفته شده بود به ورزشکاران تفویض گردید. محفل با دعای خیر به پایان رسید.