مجلس شورای علمی پوهنتون

30 Jan, 2018

مجلس شورای علمی مورخ 8/11/1396 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استا د ربـــا نی به روال عادی درتالار جلسات پوهنتون دایر گردید. مجلس به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی آغاز گردید.

بعد از صحبت های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:

  1. نخست رئیس پوهنتون درمورد سفر کوتاه مدت خویش که به کشورایران داشتند، گزارش مختصری ارائه نمودند.
  1. گزارش ارزیابی خودی سال 1396 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، که توسط کمیسیون گزارش نویسی مرکز ارتقاء کیفیت تهیه گردیده بود به اتفاق آراء مورد تائید قرار گرفت.
  2. در رابطه به تشکیلات ریاست پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی توسط معاون مالی و اداری درجلسه معلومات ارائه گردید.
  3. در مورد برنامه های شبانه پوهنتون بحث صورت گرفت،  به اتفاق آراء فیصله گردید که تمام برنامه های شبانه فعال گردد، هکذا بالای دوسیه های ترفیع علمی،  دوسیه های تثبیت رتبه علمی و دوسیه های استادان جدیدالتقرر پوهنتون مرکز و ولایات بحث صورت گرفت وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.