اجلاس شورای علمی پوهنتون

24 Apr, 2019

مجلس شورای علمی تاریخ 1/2/1398 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی برگزار شد. بعد از صحبت‌های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بحث

امتحان انگلیسی شمولیت در کادر علمی

22 Apr, 2019

به اساس نیازمندی و اعلان دو بست کادری برای دیپارتمنت دری پوهنتون غزنی، 24 تن از سوی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی واجد شرایط سپری نمودن امتحان شناخته شدند.

مهاجرت از راه‌های غیر قانونی

17 Apr, 2019

روز سه شنبه تاریخ 27 حمل 1398 محفلی تحت عنوان( آگاهی در مورد پی‌آمد مهاجرت از راه‌های غیر قانونی) از طرف وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی در تالار ادیتوریم پوهنتون، با حضورداشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پو

اجلاس شورای علمی پوهنتون

16 Apr, 2019

مجلس شورای علمی تاریخ 25/1/1398 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربـــانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت 11:00 قبل ازظهر تحت ریاسـت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی دایر گردید. بعد از صحبت‌های مقدماتی رئیس پوهنتون، روی موضوعات ذیل بح

Pages