تجلیل از سی وچهارمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت فزیک پوهنځی علوم طبیعی

19 Jan, 2019

روزدوشنبه تاریخ 24 جدی سال روان، از سی وچهارمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت فزیک با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی ذکیه ظاهر شریفیان معاون پوهنځی علوم طبیعی، محترم پوهنوال نفیسه احسان آمر دیپارتمنت فز

تجلیل ازسیزدهمین دور فراغت محصلان کمپیوترساینس

19 Jan, 2019

روز پنجشنبه تاریخ 20 جدی سال روان، ازسیزدهمین دور فراغت محصلان پوهنحی کمپیوتر ساینس با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری معاون اداری و مالی پوهنتون، پوهندوی قربانعلی فروغ رئیس پوهنحی کم

تجلیل ازچهارمین دور فراغت محصلان پوهنځی تعلیمات اسلامی

19 Jan, 2019

روز دو شنبه تاریخ 17 جدی سال روان، ازچهارمین دور فراغت محصلان پوهنځی تعلیمات اسلامی با حضور داشت محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهنیار محمد ضمیر خالقیار رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی، استادان، محصلان وخانواده‌های محترم

تجلیل از سیز دهمین دورفراغت محصلان دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنځی علوم اجتماعی

26 Dec, 2018

روز چهار شنبه تاریخ 3 جدی سال روان، از سیزدهمین دور فراغت محصلان دیپارتمنت جامعه شناسی با حضور داشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم گل پادشاه بینا شاعر ونویسنده شهیر کشور، محترم محمد شاهد حبیب‌یار رئیس دارۀ یونسکو، است

Pages