محفل فراغت توسعۀ رهبری زنان

05 Dec, 2018

روزسه‌شنبه تاریخ 1۳قوس سال روان، محفلی به همکاری موسسه جک(JAK) در تالار ادیتوریم پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی با حضورداشت محترم پوهنمل دکترذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهندوی عبدالخالق حیدری، محترم نورآغا عمری رئیس موسسه جک، محترم شبانه ستانکزی نمانیده  پروژه (WLD)، محترم ریحان الله داوودزی مدیر ارشد کاریابی دفتر موسسه (جک) محترم ملالی سنگین یک تن از ترینران برنامه جوانه، کارمندان موسسۀ (جک) و کارمندان بخش اداری این پوهنتون دایرگردید.

   محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازشد، پس از پخش سرود ملی، محترم نورآغا عمری رئیس موسسۀ (جک) ضمن سخنان شان تاکید کردند که زنان با سپری نمودن این برنامه می‌توانند در رهبری ادارات دولتی استخدام گردند. بعداً محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی پیرامون موضوع صحبت نموده از کارکردهای موسسۀ (جک) در راستای تربیت اولاد این وطن قدردانی و برای اشتراک کننده‌گان آروز موفقیت نمودند، به تعقیب آن محترم شبانه ستانکزی نمانیده پروژه (WLD)، محترم ریحان الله داوودزی مدیر ارشد کاریابی دفتر موسسۀ (جک) محترم ملالی سنگین یک تن از ترینران این پروژه در رابطه به موضوع ابراز نظر کردند. متعاقباً سه تن از فارغان این برنامه در رابطه به این برنامه صحبت نموده و محفل با اهدای تقدیرنامه که از جانب موسسه مذکور که برای ترینران و تصدیق‌نامه برای فارغان این برنامه در نظره گرفته شده تود، به پایان رسید.