نهالشانی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

13 Mar, 2018

برنامۀ نهالشانی در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با اشتراک رئیس پوهنتون و هیأت رهبری این پوهنتون. روز دوشنبه مورخ 21 حوت هیأت رهبری این پوهنتون آغاز گردید. هرکدام از اعضای رهبری پوهنتون یک یک اصله نهال را غرس نمودند. سلسله غرس نهال تا اخیر هفته اول حمل ادامه خواهد داشت.