ورکشاپ رهنمایی مقدماتی و معرفی فورم ارائۀ کنفرانس های علمی

12 جدی, 1396

روز دوشنبه مورخ 11جدی سال روان، ورکشاپ یک روزه تحت عنوان رهنمایی مقدماتی و معرفی فورم ارائۀ کنفرانس های علمی برای اعضای کادرعلمی پوهنتون از جانب مرکز انسجام تحقیقات علمی پوهنتون دایر گردید.

در این ورکشاپ پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور عملی و استادانی که قرار است در این دور، کنفرانس های علمی شانرا ارائه نمایند حضور داشتند.

ورکشاپ با تلاوت آیاتی کلام الله مجید توسط استاد فاضل استاد پوهنځی تعلیمات اسلامی آغاز گردید، سپس پوهنوال غلام دستگیر خاورین معاون امور علمی پوهنتون در مورد اهمیت کنفرانس های علمی صحبت نموده افزودند که مطابق رهنمود وزارت تحصیلات عالی که به منظور انتخاب موضوع، تهیه اثر اصلی و اجرای ترفیعات علمی تهیه گردیده ارائه کنفرانس های علمی در وقت و زمان آن یکی از شرایط فرعی برای ترفیع علمی اعضای کادر علمی به شمار میرود؛ به این منظور بهتر است کنفرانس های علمی را هدفمند تر بسازیم تا از آن به منظور بهبود و رشد علمی خویش استفاده نماییم، به تعقیب آن پوهنیار سید حسین حسینی سجاد استاد دیپارتمنت مشاوره و رهنمایی و پوهنمل دکتور امید افغان استاد دیپارتمنت جامعه شناسی فورم ارائه کنفرانس های علمی را برای اشتراک کننده گان ارائه نمودند. جلسه با پرسش و پاسخ ادامه یافت؛ در اخیر دکتور ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پیرامون موضوع صحبت نموده یاد آوری نمودند که پایه و اساس نهاد های تحصیلی را تحقیق تشکیل میدهد. ایشان افزودند که استادان مکلف اند تا در کنار تدریس، تحقیق نیز نمایند. ورکشاپ با دعائیۀ خیر پایان یافت