کنفرانس شبیه سازی ملل‌متحد

26 Jun, 2019

به روز دو شنبه تاریخ 3 سرطان 1398، موسسۀ هیله به همکاری پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برای 350 تن محصل وهمچنان برای علاقه ‌مندانی‌که به گونۀ آنلاین ثبت نام کرده بودند؛ کنفرانسی را تحت عنوان (شبیه سازی ملل‌متحد) برگزار نمود. هدف از برگزاری این چنین کنفرانس‌ها توانمند سازی جوانان بوده و موسسۀ هیله کوشیده است تا سلسله کنفرانس‌های خود رابه طور مجانی برای جوانان فراهم سازد. این کنفرانس برای دو روز ادامه دارد.

در این کنفرانس محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، رحمت الله همراز رئیس موسسه هیله، محترم سلیمان سلیمان‌خیل معاون موسسۀ هیله، محترم نگینه شینواری منیجر موسسۀ هیله، و تیم همراه شان، مهمانان ومحصلان حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید، پس از پخش سرود ملی کشور، محترم سلیمان سلیمان‌خیل، محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی و محترم نگینه شینواری پیرامون موضوع ابراز نظر کردند.

در روز دوم که 9:30صبح برنامه آغاز گردید که در آن محصلان به سه کمیتۀ شبیه سازی ملل‌متحد تقسیم بندی  شدند. در هر کمیته محصلان باهم بحث نمودند تا مشکلات امنیتی و اقتصادی افغانستان وجهان را مشخص سازند وبرای مشکلات مشخص شده راه‌های حل ارائه نمایند. همچنان دراین کنفرانس تقدیر نامه‌هایی که از طرف موسسه هیله برای تعدادی از مهمانان و محصلانی که در این کنفرانس حضور فعال داشتند اهدا گردید؛ وهمچنان از هر کمیته یک یک تن محصل که بهترین فعالیت را در کمیته داشتند، تندیس برای شان تفویض گردید.