گزارش شورای علمی

27 May, 2019

شورای علمی تاریخ5/3/1398  پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی به روال عادی در تالار جلسات پوهنتون به ساعت11:00 قبل از ظهر تحت ریاست محترم دکتر ذبیح الله اسدی برگزار شد. بعد از صحبتهای مقدماتی دکتر صاحب اسدی، روی موضاعات ذیل بحث صورت گرفت:

  1. محترم پوهنمل دکتر ذبیح الله اسدی، در رابطه به اهمیت ارزیابی خودی صحبت نموده و توجه جدی رؤسای محترم پوهنحیهای (9) گانه واعضای شورای علمی را به آن جلب نمود تا با دیپاتمنت‌های مربوطه شان مطرح نمایند.
  2. اعضای کمیته‌ها وبوردماستری تعلیم وتربیه وپوهنحی زبان وادبیات مورد تایید شورای علمی قرار گرفت.
  3. گزارش نظارت سالانه برنامه‌های علمی که از سوی کمیته مروربرنامه‌های علمی ارایه گردیده بود، مورد تایید قرار گرفت. مجلس با دعای خیر به پایان دسید.