تدویر کنفرانس های علمی اعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

25 Jul, 2020

روز شنبه تاریخ 28سرطان سال 1399، دور اول کنفرانس‌های علمی استادان سال جاری و ربع چهارم سال139۸ که بنابر وضعیت صحی در کشور به تعویق افتاده بود اکنون از جانب مرکز انسجام تحقیقات علمی برای اعضای کادرعلمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی با حضور داشت محترم پوهنوال ل

معرفی محترم پوهنیار سید علی اقبال به حیث آمر مجله پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی

25 Jul, 2020

این مجلس که به روز ‌یکشنبه تاریخ 29 سرطان سال 1399 برگزار شده بود، محترم پوهنوال لیلما شریفی یما رئیس پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، محترم پوهاند جمشیدخان رشیدی معاون امور علمی پوهنتون و همچنان تعدادی استادان و کارمندان اداری حضور داشتند.

نشست کمیته نظارت بر تطبیق پلان ستراتیژیک پوهنتون

25 Jul, 2020

روز سه شنبه تاریخ 24/سرطان /1399 نشست کمیته نظارت بر تطبیق پلان ستراتیژیک پوهنتون، در دفتر ریاست پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی برگزار گردید.

جلسه شورای اداری پوهنتون

25 Jul, 2020

مجلـس اداری پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربـــانی به روال عـادی، به سـاعت ۹:00 قبل ازظهر م تاریخ ۲۳/۴/ ۱۳۹۹ تحت ریاست پوهنوال لیلما شریفی یما در مقر ریاست پوهنتون دایر گردید و روی موارد ذیل بحث صورت گرفت و تصامیم لازم گرفته شد.

Pages