1.  چارت تشکیلاتی واحد داخلی تظمین کیفیت                                                    دانلود  

2. معیار های یازده گانه واحد داخلی تظمین کیفیت                                              دانلود

3.  پالیسی واحد داخلی تظمین کیفیت                                                                  دانلود 

4. پلان واحد داخلی تظمین کیفیت 1397                                                              دانلود

5. پلان عملیاتی واحد داخلی تظمین کیفیت مطابق گزارش ارزیابی خودی         دانلود

6. چک لست اسناد و شواهد تظمین کیفیت در سطح ریاست پوهنحی ها            دانلود 

7. گزارش کاری سالانه واحد داخلی تظمین کیفیت پوهنتون                                 دانلود