پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر و ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :   زبان و ادبیات

دیپارتمنت :  پشتو                       یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ 7 حوت ۱۳۹۷  الی 7 حمل ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اطلاعیه اخذ امتحان کادری یک بست فزیک موسسه تحصیلات عالی سمنگان 

به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط یک بست کادری دیپارتمنت فزیک موسسه تحصیلات عالی سنگان رسانیده میشود که قرار است امتحان بست فوق به تاریخ ۶ برج حوت ۱۳۹۷ در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی اخذ گردد. 

 

اطلاعیه اخذ امتحان کادری یک بست فزیک موسسه تحصیلات عالی غزنی 

به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط یک بست کادری دیپارتمنت فزیک موسسه تحصیلات عالی غزنی رسانیده میشود که قرار است امتحان بست فوق به تاریخ ۶ برج حوت ۱۳۹۷ در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی اخذ گردد