پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۸ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      علوم طبعی
 دیپارتمنت:   کیمیا                                           یک بست
برای بار   :  دوم

متقاضيان از تاريخ  ۱۰سنبله ۱۳۹۸ الی ۲۰سنبله  ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۸ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :   علوم طبیعی  

دیپارتمنت :  کیمیا                     یک بست

برای بار   :  اول

 متقاضيان میتوانند از تاريخ 5 سرطان  ۱۳۹۸  الی 5 سنبله ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   علوم طبیعی  

دیپارتمنت :  فزیک                     یک بست

برای بار   :  سوم 

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲۱ جوزا  ۱۳۹۸  الی ۲۸ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   زبان و ادبیات 

دیپارتمنت :  ترکی                    یک بست

برای بار : دوم 

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲ جوزا  ۱۳۹۸  الی ۱۲ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پوهنحی :   علوم طبیعی  

دیپارتمنت :  فزیک                     یک بست

برای بار   :  دوم 

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۴ جوزا  ۱۳۹۸  الی ۱۴ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   تربیت بدنی 

دیپارتمنت :  کمک های اولیه و صدمات ورزشی                     یک بست

دیپارتمنت :  سپورت های انفرادی                                      یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲۳ ثور ۱۳۹۸  الی ۲۳ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   زبان و ادبیات 

دیپارتمنت :  ترکی                      یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲۸ حمل ۱۳۹۸  الی ۲۸ ثور  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پوهنحی :   علوم طبیعی

دیپارتمنت :  فزیک                      یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ۲۵حوت ۱۳۹۷  الی ۲۵ حمل ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ویا ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :   زبان و ادبیات

دیپارتمنت :  پشتو                       یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ 7 حوت ۱۳۹۷  الی 7 حمل ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه اخذ امتحان کادری یک بست فزیک موسسه تحصیلات عالی سمنگان 

به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط یک بست کادری دیپارتمنت فزیک موسسه تحصیلات عالی سنگان رسانیده میشود که قرار است امتحان بست فوق به تاریخ ۶ برج حوت ۱۳۹۷ در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی اخذ گردد. 

 

اطلاعیه اخذ امتحان کادری یک بست فزیک موسسه تحصیلات عالی غزنی 

به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط یک بست کادری دیپارتمنت فزیک موسسه تحصیلات عالی غزنی رسانیده میشود که قرار است امتحان بست فوق به تاریخ ۶ برج حوت ۱۳۹۷ در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی اخذ گردد