پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:   کیمیا                  دو بست
 
برای بار   : اول 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/5/5 الی 1399/5/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      کمپیوتر ساینس 
 دیپارتمنت:   تکنالوژی معلوماتی                  یک بست
 
برای بار   : اول 

متقاضیانمیتوانند از تاريخ 1 اسد  1399 الی 20  اسد  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنځی:      تعلیمات اسلامی 
 دیپارتمنت:   فقه و عقیده                           یک بست  

برای بار   : اول 

متقاضیانمیتوانند از تاريخ  1 اسد  1399 الی 20  اسد  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنځی:      علوم اجتماعی 
 دیپارتمنت: جغرافیه                                        یک بست

برای بار   : اول 

متقاضیانمیتوانند از تاريخ  اسد  1399 الی 20  اسد  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:   ریاضی                                         یک بست

دیپارتمنت: محیط زیست                                  یک بست 
برای بار   : اول 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  اسد  1399 الی 20  اسد  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنځی:      زبان و ادبیات
 دیپارتمنت:   دری                                         یک بست

دیپارتمنت: ترکی                                          یک بست 
برای بار   : اول 

متقاضيان میتوانند از تاريخ  اسد  1399 الی 20  اسد  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنځی:      تعلیمات اختصاصی
 دیپارتمنت:   روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان                 یک بست

دیپارتمنت: عقب مانده های ذهنی                                         یک بست 
برای بار   :  دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  29 سرطان  1399 الی 8  اسد  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنځی:      تعلیمات اختصاصی
 دیپارتمنت:   روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان                                          یک بست
برای بار   :  سوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1 سرطان  1398 الی 10  سرطان  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      زبان و ادبیات 
 دیپارتمنت:   انگلیسی                                         یک بست
برای بار   :  اول

متقاضيان میتوانند از تاريخ  29  جوزا 1399  الی 29 سرطان  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر یا ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      تعلیمات اختصاصی
 دیپارتمنت:   روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان                                          یک بست

 دیپارتمنت:   روانشناسی و تعلیم وتربیه عقب مانده های ذهنی                                         یک بست
برای بار   :  

متقاضيان میتوانند از تاريخ  22 جوزا  1399 الی 22 سرطان  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر یا ماستر  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

هنځی:      تعلیمات اختصاصی
 دیپارتمنت:   روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان                                          یک بست
برای بار   :  دوم

متقاضيان میتوانند از تاريخ  13 جوزا  1399 الی 23 جوزا  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۸ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      تعلیمات اختصاصی
 دیپارتمنت:   روانشناسی و تعلیم و تربیه نابینایان                                          یک بست
برای بار   :  اول

متقاضيان میتوانند از تاريخ  7 حوت  1398 الی 7 حمل  1399 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنځی:      تعلیمات اختصاصی
 دیپارتمنت:   روانشناسی و تعلیم و تربیه ناشنوایان                                           یک بست
برای بار   :  سوم

متقاضيان میتوانند از تاريخ  23 قوس  1398 الی 3 جدی   1398 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   تربیت بدنی 

دیپارتمنت :  سپورت های اجتماعی                     یک بست

دیپارتمنت :  سپورت های انفرادی                      یک بست

برای بار : دوم

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۱۸ عقرب  ۱۳۹۸  الی ۲ قوس  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۸ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      زبان و ادبیات
 دیپارتمنت:   دری                                           یک بست
برای بار   :  سوم

متقاضيان میتوانند از تاريخ  23 میزان  1398 الی 3 میزان   1398 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۸ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځی:      علوم طبعی
 دیپارتمنت:   کیمیا                                           یک بست
برای بار   :  دوم

متقاضيان از تاريخ  ۱۰سنبله ۱۳۹۸ الی ۲۰سنبله  ۱۳۹۸ درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
تسليم نمايند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۸ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر ویا لیسانس به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :   علوم طبیعی  

دیپارتمنت :  کیمیا                     یک بست

برای بار   :  اول

 متقاضيان میتوانند از تاريخ 5 سرطان  ۱۳۹۸  الی 5 سنبله ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   علوم طبیعی  

دیپارتمنت :  فزیک                     یک بست

برای بار   :  سوم 

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲۱ جوزا  ۱۳۹۸  الی ۲۸ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   زبان و ادبیات 

دیپارتمنت :  ترکی                    یک بست

برای بار : دوم 

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲ جوزا  ۱۳۹۸  الی ۱۲ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پوهنحی :   علوم طبیعی  

دیپارتمنت :  فزیک                     یک بست

برای بار   :  دوم 

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۴ جوزا  ۱۳۹۸  الی ۱۴ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   تربیت بدنی 

دیپارتمنت :  کمک های اولیه و صدمات ورزشی                     یک بست

دیپارتمنت :  سپورت های انفرادی                                      یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲۳ ثور ۱۳۹۸  الی ۲۳ جوزا  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنحی :   زبان و ادبیات 

دیپارتمنت :  ترکی                      یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ ۲۸ حمل ۱۳۹۸  الی ۲۸ ثور  ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پوهنحی :   علوم طبیعی

دیپارتمنت :  فزیک                      یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ۲۵حوت ۱۳۹۷  الی ۲۵ حمل ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی  در سال ۱۳۹۷برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ویا ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنحی :   زبان و ادبیات

دیپارتمنت :  پشتو                       یک بست

 متقاضيان میتوانند از تاريخ 7 حوت ۱۳۹۷  الی 7 حمل ۱۳۹۸  درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت ویا پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تسليم نمايند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه اخذ امتحان کادری یک بست فزیک موسسه تحصیلات عالی سمنگان 

به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط یک بست کادری دیپارتمنت فزیک موسسه تحصیلات عالی سنگان رسانیده میشود که قرار است امتحان بست فوق به تاریخ ۶ برج حوت ۱۳۹۷ در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی اخذ گردد. 

 

اطلاعیه اخذ امتحان کادری یک بست فزیک موسسه تحصیلات عالی غزنی 

به اطلاع تمام کاندیدان واجد شرایط یک بست کادری دیپارتمنت فزیک موسسه تحصیلات عالی غزنی رسانیده میشود که قرار است امتحان بست فوق به تاریخ ۶ برج حوت ۱۳۹۷ در پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی اخذ گردد