تاریخچه

دیپارتمنت روانشناسی، در پوهنتون تعلیم و تربیه از سال (1383-1392) به حیث یک واحد پوهنحی تعلیمات مسلکی فعالیت مینمود،   امانظر به ضرورت، در سال (1393) روانشناسی رسماً از پوهنحی علوم تربیتی و مسلکی جدا گردیده، به پوهنحی جدید تحت نام پوهنحی روانشناسی ارتقا نمود.

درحال حاضر پوهنحی روانشناسی  دارای   دیپارتمنتهای   روانشناسی عمومی و  راهنمایی و مشاوره  میباشد. 

پوهنحی روانشناسی در سال (1392) که جزء پوهنحی علوم تربیتی ومسلکی به شمار میرفت دارای (196) تن محصل ، در سال (1393) که به پوهنحی ارتقا کرد دارای (176) تن محصل بود. این رقم  در سال 1394 به (308 ) تن افزایش یافت.

اهداف

از آنجایی که تدریس روانشناسی منحیث یک رشتۀ مسلکی، برای تربیۀ آموزگار  در موسسات تربیۀ معلم یک امر ضروری است؛  بناءً پوهنحی روانشناسی اهداف زیر را زیر دنبال مینماید:

هدف عمومی

دستیابی به یک سیستم  تعلیم و تربیۀ مبتنی بر روانشناسی مشاوره و روانشناسی عمومی.

اهداف اختصاصی

1. تربیۀ روانشناسان و مشاوران روانی جوان ، آراسته با دانش روانشناسی، در دیپارتمنتهای احتصاصی این پوهنحی؛

2. آشنا ساختن محصلان رشته های مختلف بامقدمات به شمول اصول، نظریات، مفاهیم ، مهارتهای حرفه یی و  روشهای علم روانشناسی.  

حالت فعلی

درحال حاضر پوهنحی روانشناسی در دو راستا، فعالیت مینماید.

1. تدریس مضامین مختلف روانشناسی  و مشاوره برای محصلان صنوف اول الی چهارم دیپارتمنتهای  پوهنحی روانشناسی ؛

2. تدریس روانشناسی به عنوان مضامین مسلکی، برای محصلان پوهنحی های نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه.

پلان آینده

1.تجهیز دفاتر اداری پوهنحی ؛

2.تکمیل تشکیل اداری پوهنحی ؛

3.تجهیز دیپارتمنتهای پوهنحی؛  

4.بازنگری نصاب تعلیمی دیپارتمنتهای روانشناسی و رهنمایی و مشاوره بادرنظرداشت پیشرفت روانشناسی به شمول روان درمانی، روانکاوی ، تحلیل روانی، توجه به فمینیزم و اومنیزم، جنس وصحت جنسی( مرد و زن)؛

5.معیاری ساختن لکچرنوتها با معیارهای اکادمیک بین المللی ؛

6.تهیه وتدوین نصاب تعلیمی برای دیپارتمنت کلینیکی و اعتیاد؛

7.ایجاد دیپارتمنت کلینکی و اعتیاد؛

8.ایجادلابراتوار روانشناسی؛

9.ایجاد مرکز تحقیق و ریسرچ روانشناسی؛

10.تنظیم اتاقهای کار علمی برای استادان دیپارتمنت ها؛

11.تنظیم یک کتابخانه مجهز اختصاصی برای محصلان ؛

12.تنظیم و تجهیز صنوف درسی به صورت استندرد ؛

13.توسعه بستهای جدید کادر علمی؛

14.ایجاد روابط کاری براساس تفاهمنامه های جداگانه با وزارتهای معارف، صحت، کار وامور اجتماعی و مواد مخدر؛

15.ایجاد یک مرکز مشاوره علمی برای رفع مشکلات فردی محصلان؛

16.ایجاد اتاق مخصوص مشاوره برای محصلان اختصاصی جهت انجام کار های عملی؛

17.ایجاد فرصتهای مناسب تحقیقات علمی، برای اساتید دیپارتمنتها؛ 18.دایر نمودن ورکشاپهای علمی –آموزشی اختصاصی برای محصلان

19.ایجاد جریده علمی – تربیتی دیپارتمنتهای راهنمایی و مشاوره و روانشناسی عمومی؛

20.ایجاد یک فصلنامه  علمی ، آموزشی، فرهنگی ، ادبی وهنری مختص پوهنحی؛

21.ساختن کمپیوتر لپ مجهز با انترنت، برای محصلان پوهنحی؛

22.دعوت اساتید مسلکی از پوهنتونهای داخلی و خارجی در زمینه راهنمایی و مشاوره به منظور برگزاری دوره های آموزشی حرفه یی مشاوره کوتاه مدت برای محصلان اختصاصی؛

23.تنظیم یک اتاق مجهز با وسایل به منظور جلسات ، نشستهای علمی و ارایه سمینار های علمی استادان پوهنحی . ازدیاد صنوف درسی محصلان به منظور جذب بیشتر متقاضیان این رشته؛

24.تهیه تستهای معتبر علمی و کاربردی مربوط به روانشناسی.