تاریخچه

پوهنحی علوم اجتماعی در سال (1362) در چوکات انستیتوت پیداگوژی وقت تأسیس شد.  در سال (1383)    دیپارتمنت جامعه شناسی نیز در جنب آن اضافه گردید.

پشنهاد ودیپارتمنت تاریخ معاصر افغانستان به شکل غیر فارغ ده در ریاست انسجام امور اکادمیک است و در آینده نزدیک این دیپارتمنت نیز در جنب پوهنحی علوم  اجتماعی ایجاد خواهد شد.

اهداف

 علوم برای شناخت زنده گی در جامعه و بهبود حیات نقش عمده دارد؛ ازینرو در  سطح لیسانس این پوهنحی مشغول تحقیق و تدریس میباشد.

هدف عمومی

آوردن نظم و ترقی و پیشرفت در زنده گی اجتماعی از طریق تربیۀ کادر های مجهز با دانش اجتماعی.

اهداف خصوصی

1. تربیۀ کادر های ورزیده و مجهز با دانش اجتماعی در عرصه های تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی  برای موسسات تحصیلات عالی، دارالمعلمینها و مکاتب مرکز و ولایات؛

2. آشنا ساختن محصلان رشته های مختلف پوهنحی های نه گانه پوهنتون تعلیم و تربیه با دیدگاهها  و تحلیلهای جدید از تاریخ معاصر افغانستان، از طریق تدریس این ممضمون.

حالت فعلی

پوهنحی علوم اجتماعی در حال حاضر در دو راستا فعالیت دارد:

1. تربیۀ کادر های جوان در دیپارتمنتهای تاریخ، جغرافیه و جامعه شناسی در بخشهای شبانه، روزانه و داخل خدمت به سطح لیسانس؛

2. تدریس مضمون تاریخ معاصر در تمام دیپارتمنت های پوهنحی های نه گانۀ پوهنتون تعلیم و تربیه.

پلان آینده

پوهنحی علوم اجتمای در نظر دارد که در جهت تحقق پلانهای زیر تلاش نماید:

1. ایجاد پروگرام ماستری در رشته های تاریخ، جغرافیه ؛.

2. جذب بورسهای تحصیلی به سطح ماستری و دوکتورا جهت ارتقاش ظرفیت علمی استادان؛

3. ایجاد دیپارتمنت باستانشناسی؛

4. ایجاد کتابخانۀ مجهز در سطح پوهنحی؛

5. ایجاد لابراتوار برای دیپارتمنت جغرافیه.

6. تجهیز صنوف درسی از نظر امکانات ووسایل آموزشی

7. استندرد ساختن صنوف درسی از نظر تعداد محصلان.