دیر ژر...

محمد حلیم استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی HD
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد
وزارت تحصیلات عالی: در شماری از دانشگاه‌ها استادان بدون مدرک درس می‌دهند
نامگذاری دانشگاه تعلیم تربیه به نام رهبر جهاد

Photos

Album 1