منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۱۴:۴۹
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    محیط زیست                  یک  بست 
برای بار  :    دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/1 الی 1399/7/30 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند.

 

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۶:۵۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    محیط زیست                  یک  بست 
برای بار  :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/6/15 الی 1399/6/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ - ۱۴:۴۹
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    محیط زیست                  یک  بست 
برای بار  :    دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/7/1 الی 1399/7/30 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۶:۵۴
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    محیط زیست                  یک  بست 
برای بار  :    
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/6/15 الی 1399/6/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را . . .

شنبه ۱۳۹۹/۶/۱۵ - ۱۶:۴۸
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:      علوم طبیعی 
 دیپارتمنت:    کیمیا                  دو بست 
برای بار  :   
دوم 

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/6/15 الی 1399/6/25 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم . . .