منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۹:۲
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             محیط زیست                 یک  بست 
برای بار :               1 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/18 الی1399/11/28 درخواستي شموليت در کادر علمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت پوهنتون، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی تسليم نمايند

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۲:۳۳
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                علوم اجتماعی   
 دیپارتمنت:              جغرافیه                  یک  بست 
برای بار           :    دوم

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/25 الی  1399/11 . . .

بسته شده Show all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ - ۱۳:۴

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته هــای ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی
 دیپارتمنت:             محیط زیست                   یک  بست 
برای بار           :    اول

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/5  الی  1399/10/25 . . .

OpenShow all

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۸ - ۹:۲
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم طبیعی    
 دیپارتمنت:             محیط زیست                 یک  بست 
برای بار :               1 

 متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/11/18 الی1399/11/28 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۱۲:۳۳
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:                علوم اجتماعی   
 دیپارتمنت:              جغرافیه                  یک  بست 
برای بار           :    دوم

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/25 الی  1399/11 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۱۵:۱۵
Background image

پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی در سال ۱۳۹۹ در رشته ذيل به سويه داکتر ، ماستر به کادر علمي جديد ضرورت دارد

پوهنځی:              علوم تربیتی و مسلکی   
 دیپارتمنت:             تعلیم و تربیه                     یک  بست 
برای بار           :    دوم

متقاضیان میتوانند از تاريخ  1399/10/25الی  . . .